Cách viết code amibroker

Bắt đầu với:

Filter =

Các ký hiệu thường dùng trong viết code:

C: close giá đóng cửa/ giá hiện tại trong phiên

O: Open giá mở cửa

H: giá cao trong phiên

L: giá thấp trong phiên

V: volume, khối lượng

ma(c,30) bình quân giá đóng cửa 30  phiên giao dịch

ma(v,30) bình quân khối lượng giao dịch 30 phiên

ref(c,-1)  giá đóng cửa của ngày hôm qua hoặc 1 phiên trước đó

ref(c,-2) giá đóng cửa của ngày hôm kia hoặc cách đó 2 phiên

ref(v,-1)  khối lượng của ngày hôm qua/ khối lượng của 1 phiên trước đó

HHV(C,15)  giá trị cao nhất của giá đóng cửa 15 phiên gần nhất

hhv(h,30) giá cao nhất của giá cao 30 phiên gần nhất

LLV(L,30) giá thấp nhất của giá thấp trong vòng 30 phiên

LLV(C,30) giá thấp nhất của giá đóng cửa trong vòng 30 phiên

C*V: Giá nhân với khối lượng = giá trị giao dịch

RSI(14)  <=35               => tìm ra các mã có RSI <35

Sau khi viết xong phần filer=……………………… ;

thì cần có thêm phần khai báo sau thì code mới chạy:

AddColumn(((C – Ref(C,-1))/Ref(C,-1))*100 ,”% Tang gia “);
AddColumn(C*V,”Gia tri GD “);
AddColumn(C,”Gia today”);

AddSummaryRows(16, 1.2,5);             => cái này để xem có bao nhiêu mã được lọc ra
SetSortColumns( -4 ) ;                           => cái này để tự sort cột thứ 4 từ cao xuống thấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *