Điều gì sẽ xảy ra ở đỉnh tăng trưởng của doanh nghiệp?

Tôi có 2 câu hỏi muốn trao đổi với bạn:

Câu hỏi 1: Không có gì tăng trưởng mãi mãi. Điều gì sẽ xảy ra ở đỉnh tăng trưởng của doanh nghiệp?

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp làm thế nào để tăng trưởng trở lại?