[Free] Suy ngẫm của Duy

Đây là những video CHIÊM NGHIỆM, TRẢI NGHIỆM về chứng khoán, đầu tư của Phạm Duy. 

Nội dung video không có nhiều yếu tố kỹ thuật, nhưng nó là sự liên hệ, có ý nghĩa sâu sắc, và quan trọng trong công việc đầu tư.

Anh chị có thể xem và chia sẻ quan điểm cùng Phạm Duy.

 

VIDEO 1: CON NGƯỜI UPTREND, CỔ PHIẾU UPTREND

VIDEO 2: LẰN RANH ĐỎ CỦA CỔ PHIẾU